Тутин

Тутин

2015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 16114, жена: 15041
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 35, жена: 32
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година72
5-9 година36
10-14 година14
15-19 година43
20-24 година63
25-29 година55
30-34 година00
35-39 година12
40-44 година11
45-49 година63
50-54 година01
55-59 година00
60-64 година00
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година00
80 + година01
Име и презиме Координатора за ромска питања: Емира Батиловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом повереник
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Тутин не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 67
  • Деца млађа од 15 година: 23
  • Без школске спреме: 23
  • Непотпуна основна школа: 12
  • Основно образовање: 8
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 23.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 71 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: На територији општине Тутин има боравиште/пребивалиште само 10 породица (око 60 лица) ромске нациналности они су или повратници по основу споразума о реадмисији или ИРЛ тако да су обухваћени ЛАП-ом о унапређењу положаја избеглица ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији. У 2014. години 1 породица је стамбено збринута кроз доделу монтажне куће, 8 породица је корисник МОП-а и они који имају малолетну децу остварили су право на дечји додатак за исту. Једна породица нема потребну документацију (невидлљива је) али на путу смо да им прибавимо неопходну документацију уз помоћ Праксиса, како смо чинили и за остале породице (нпр. накнадни уписи у МК). У реализацији ЛАП-а ромске породице увек имају предност. Све породице су корисници кухиње при Црвеном Крсту у Тутину коју финансира општина, у истом је организован рад васпитача само за ромску децу..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.