ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области образовања: ''Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или који су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему.''

Реализоване активности у области образовања:

  • Пројекат "Инклузивно предшколско образовање и васпитањеспроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој. Грантови ће бити додељени у најмање 30 општина, а износ гранта (по општини) износиће највише 50.000 долара. Субвенције ће обезбедити бесплатно учешће у програмима ПВО за децу узраста од 3 до 5,5 година из најосетљивијих друштвених група.
  • Израђен je Правилник о педагошкoм и андрагошкoм асистенту  којим су уређени опис посла, стручна спрема/образовање, додатна знања/испити/радно искуство педагошких асистента. Правилник је у процедури усвајања и усаглашавања са другим подзаконским актима (правилницима о ценусу, Каталог радних места, Уредба о финансирању). Ширење мреже педагошких асистената/киња реализује се кроз ИПА II програм – секторска буџетска подршка. У школској 2018/19. години укупно је ангажован 261 педагошки асистент/киња у основним школама и  у предшколским установама.
  • Укупан број уписаних ученика/ца ромске националности у средње школе у школској 2017/18. години је 1969 ученика/ца, док је школске 2018/19. године уписано њих 2220. На основу Конкурса за доделу ученичких и студентских кредита и стипендија за школску 2017/18. годину, одобрене су 303 ученичке стипендије за ученике/це ромске националности, док је у школској 2018/19. години додељено 547 стипендија, од којих су 60% за  девојчице. У академској 2017/18. години кроз Програм афирмативне мере уписано је 154 студента/киња ромске националности  (71 М, 83Ж), док је академске  2018/19. године на високошколске установе чији је оснивач Република Србија уписано 120 припадника/ца ромске националне мањине (58М, 62 Ж).
  • Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник РС 65/2018),  ступио је на снагу 01.09.2018. године.  Дефинисана је и сегрегација, превентивне активности установе на спречавању сегрегације, интервенција и мере десегрегације које се примењују за појединачно дете и ученика/цу.
  • Изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе у школској 2018/19. години  похађало је 2459 ученика/ца у 75 основних школа, док га у школској 2019/20. години похађа 2261 ученика/ца у 63 школе. Одштампани су и налазе се у Допуни каталога уџбеника („Службени гласник РС–Просветни гласник”,бр.9/16) за основну школу уџбеници за ученикe/цe од I дo IV разредa на ромском језику који се користе од школске 2018/2019.године.
  • Донета су два подзаконска акта за образовање одраслих: Годишњи план образовања одраслих за 2018.годину („Сл. гласник“, бр. 60/2018 од 3.08.2018.) и Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих („Сл. гласник РС”, број 65/18 0д 13 аугуста 2018). Правилником о упису ученика у средњу школу ученицима старијим од 17 година, одраслим полазницима и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у жељену средњу школу.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије од 29.05.2019. године наводи се да је ''дошло до повећања броја ромских ученика/ца и студената/киња који су добили стипендије. Међутим, само 9% ромске деце иде у вртиће, у поређењу са 28% неромске деце која живе у близини. Стопа напуштања школовања је и даље висока, посебно када је реч о ромским девојчицама, а само 67% ромске омладине заврши обавезно школовање, у поређењу са 96% неромске популације. Проценат оних који завршавају терцијарно образовање је још увек изузетно низак, и то 1% у поређењу са 16% неромске популације. Потребно је решавати и проблем сегрегације у образовању.''

Резултати праћења постигнућа ученика/ца којима педагошки асистенти пружају подршку