ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области образовања: ''Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или који су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему.''

Реализоване активности у области образовања:

  • Пројекат "Инклузивно предшколско образовање и васпитање", реализује се из кредита Светске банке у периоду од 2019-2022. године, а спроводи га Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Прогам грантова у оквиру Пројекта подразумева пружање подршке деци и породицама из осетљивих друштвених група кроз интерсекторску сарадњу на локалном нивоу. Финансијску подршку добило је укупно 34 ЈЛС, што ће омогућити подршку деци (4400 деце узраста до 6.5 година)) и родитељима из осетљивих друштвених група, укључујући и ромске породице.
  • Пројекат ''Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу'', Министарство просвете науке и технолошког развоја реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а уз подршку Европске уније. Пројектом је обезбеђено преко 2000 уређаја за 30 најугроженијих основних школа у којима се образују ромски ученици ( 1890 таблет рачунара за коришћење од стране ученика,1-3 лаптопа за сваку од изабраних 30 основних школа, 250 лаптопа за педагошке асистенте/киње).
  • Усвојен je Правилник о педагошкoм и андрагошкoм асистенту (''Службени гласник РС'', број 87/2019) којим су уређени опис посла, стручна спрема/образовање, додатна знања/испити/радно искуство педагошких асистената/киња. Правилник дефинише да педагошки асистент/киња за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи, као и помоћ и подршку наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у наставним и ваннаставним активностима. Педагошки асистент/киња који пружа подршку ученицима ромске националности, остварује пуну норму у раду са 35 ученика. У школској 2020/21. години укупно је ангажовано 260 педагошких асистената/киња у основним школама (219) и  у предшколским установама (41).
  • Укупан број уписаних ученика/ца ромске националности у средње школе путем афирмативних мера у школској 2020/21. години је 1894 ученика/ца. На основу Конкурса за доделу стипендија ромским ученицима средњих школа, школске 2020/21. године укупно је додељено 508 стипендија из буџета и 705 стипендија из Пројекта ИПА 2014 - ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања. У академској 2019/20. години кроз Програм афирмативне мере уписано је 120 студента/киња ромске националности  (58 М, 62Ж). Такође, издвојено је 10% места за кориснике/це афирмативних мера за смештај и исхрану у студентским домовима.
  • Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник РС 65/2018),  ступио је на снагу 01.09.2018. године.  Дефинисана је и сегрегација, превентивне активности установе на спречавању сегрегације, интервенција и мере десегрегације које се примењују за појединачно дете и ученика/цу.
  • Изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе у школској 2020/21. години  похађало је 2467 ученика/ца у 68 основних школа (1163 девојчице, 1304 дечака). Одштампани су и налазе се у Допуни каталога уџбеника („Службени гласник РС–Просветни гласник”,бр.9/16) за основну школу уџбеници за ученикe/цe од I дo IV разредa на ромском језику који се користе од школске 2018/2019.године.
  • Правилником о упису ученика у средњу школу ученицима старијим од 17 година (''Службени гласник РС'', број 76/2020) одраслим полазницима и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у жељену средњу школу. Школске 2020/21. године уписано је укупно 6156 полазника/ца у оквиру програма основног образовања одраслих, од чега су 5017 припадници/е ромске нациналне мањине. Удео ромске популације у укупном броју полазника/ца у оквиру програма основног образовања износи 83%.

Према Истраживању вишструких показатеља (МISC 6, 2019) припремни предшколски програм похађа 79,8% ромске деце, основну школу уписује 85,4% ромске деце, док стопа завршавања основне школе износи 63,7%. Стопа преласка из основне у средњу школу је 52,6%, док проценат завршавања средње школе износи 61%. 

Резултати праћења постигнућа ученика/ца којима педагошки асистенти пружају подршку