Ниш-Пантелеј

Ниш-Пантелеј

2015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26267, жена: 27219
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 284, жена: 272
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2822
5-9 година2219
10-14 година2221
15-19 година2622
20-24 година2218
25-29 година1719
30-34 година1825
35-39 година2523
40-44 година1519
45-49 година2120
50-54 година1816
55-59 година1913
60-64 година1113
65-69 година1011
70-74 година55
75-79 година22
80 + година34
У посебан бирачки списак је до 23.03.2016. уписано 3.315 грађана ромске националности.
Општина/град Ниш-Пантелеј нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ниш-Пантелеј не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 556
 • Деца млађа од 15 година: 134
 • Без школске спреме: 35
 • Непотпуна основна школа: 69
 • Основно образовање: 179
 • Средње образовање: 128
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 2
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 72.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16 у износу од 72.000.000,00 РСД.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 557.186.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16 у износу од 557.186.000,00 РСД.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 557.186.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16 у износу од 557.186.000,00 РСД.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава у износу од 0,00 РСД.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 31 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 70 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Сегмент образовања није у надлежности градских општина у Нишу. Сходно томе,наведени подаци за школску 2015/2016. годину, односе се на Град Ниш у целини. Надлежности градских општина у Граду Нишу, дефинисане су Чланом 85. Статута Града Ниша. (доступно на: http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/4456.pdf)

*Износ наведен за ужине односи се на издвајања за сву децу основношколског узраста на територији Града Ниша. Од укупне суме 49.000.000,00 РСД је износ за ужине деце у основним школама на територији града, 1.790.000,00 РСД је за ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. октобар" у Нишу, а 22.000.000,00 РСД је износ опредељен за регресирање трошкова исхране у продуженом поравку за децу основношколског узраста до 10 година.Не постоји посебна евиденција која се односи на децу ромске националности или за издвајања на општинском нивоу.

**Износ од 557.186.000,00 РСД који је наведен као финансијско издвајање за трошкове превоза, односи се на трошкове превоза за све повлашћене категорије на територији Града Ниша у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015, од 14.05.2015,позиција 258/0 - Реализација интегрисаног система у јавном превозу, економска класификација 423 - Услуге по Уговору (доступно на: http://www.ni.rs/wp-content/uploads/150514-budzet-odluka.pdf).У складу са Решењем о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" бр. 7/2015),доступно на линку: http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7823.pdf, превоз за све ученке основних школа је бесплатан, а цена карте за ученике средњих школа се умањује за 30 %. Одлука и Решење се односе на све грађане и грађанке Ниша и целу територију Града Ниша (укључујући све градске општине). Стога, не постоје посебно издвојени подаци о броју корисника ромске националности или броју корисника на општинском нивоу.

*** Износ средстава која су опредељена буџетом за стипендије за средњошколце и студенте у 2015.години је 7.110.000,00 РСД по подацима добијеним од надлежне Управе. Нема посебне евиденције за издвајања за ђаке и студенте ромске националности, нити за иста издвајања на нивоу градских општина. Наведени износ и број корисника стипендија односе се на целокупну територију Града Ниша и свих пет градских општина.
.
Приложeн документ:
Становање
 • Naziv: Deo Kamenice
 • Površina: 10954 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: ne
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 30 - 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: zemljani
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: < 30%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: < 30%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: ne
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: privatno
 • Naziv: Deo Matejevca
 • Površina: 6092 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 30 - 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 30 - 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: ne
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: privatno
Нема података из Оперативног плана.