Mapa polozaja romskih naselja

Мобилни тимови

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела скупштине или већа града/општине формиранa у циљу јачања сарадње између службеника у одговарајућим локалним институцијама. Чланови мобилних тимова организују заједничке теренске посете ромским насељима и пружају заједничку и координисану подршку и помоћ појединцима и породицама.

Општине/градови

Чланови мобилног тима су:

 • координатор/ка за ромска питања ангажован/а у општинској/градској управи; 
 • педагошки асистент/киња;
 • представник/ца Центра за социјални рад; 
 • здравствена медијаторка; 
 • представник/ца филијале Националне службе за запошљавање;

Мобилни тимови су основани одлукама скупштина или већа градова/општина. Чланови су именовани од стране институција које представљају. 

Задаци мобилног тима:

 • пружа заједничку и координисану подршку и помоћ појединицма и породицама;
 • испитује потребе ромске заједнице у [општини/граду], посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања;
 • промовише и помаже укључивање Рома у друштвени живот локалне заједнице;
 • предлаже активности за унапређење положаја Рома надлежним органима, општини/граду и другим органима и организацијама;
 • промовише интеркултуралност и доприноси упознавању становништва општине/града са ромском заједницом;

Формирањем мобилних тимова се постиже:

 • Рационалније коришћење локалних институционалних ресурса;
 • Координисан приступ у пружању услуга;
 • Већа и бржа доступност услуга корисницима.

Начин рада: 

Мобилни тимови поступају на основу шестомечних оперативних планова којима се дефинишу: задатак, очекивани резултат, полазни индикатори,  активности, ресурси, време, одговорне особе. Методологија рада укључује и сагледавање родне равноправности  у фазама планирања, спровођења и евалуације реализованих активности.