Mapa polozaja romskih naselja

Мобилни тимови

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела скупштине или већа града/општине формиранa у циљу јачања сарадње између службеника/ца у одговарајућим локалним институцијама. Чланови/цe мобилних тимова организују заједничке теренске посете ромским насељима и пружају заједничку и координисану подршку ипомоћ појединцима и породицама. Чланови/цe мобилног тима су: координатор/ка за ромска питања ангажована у општинској/градској управи; педагошки асистент/киња; здравствена медијатортка; представник/ца Центра за социјални рад; и представник/ца Филијале националне службе за запошљавање. 

Формирањем мобилних тимова се постиже рационалније коришћење локалних институционалних ресурса, координисан пристип у пружању услуга, већа и бржа доступност услуга корисницима. Мобилни тимови поступају на основу шестомечних оперативних планова. Мобилни тимови за инклузију Рома и Ромкиња основани су у 50 градова и општина у Републици Србији у оквиру Програма ИПА 12 (Палилула, Бојник, Бела Паланка, Бујановац, Панчево, Сомбор, Нови Сад, Крушевац, Крагујевац, Књажевац, Прокупље, Житорађа, Оџаци, Ласковац, Ковин, Коцељева, Смедерево, Ваљево, Врање, Звездара), ИПА 13 ( Ниш, Параћин, Алексинац, Власотинце, Владичин Хан, Зајечар, Бор, Пожаревас,Чукарица, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Беочин, Зрењанин, Бачка Паланка, Шабац, Лајковац, Краљево, Суботица, Ковачица) и ИПА 16 (Лебане, Младеновац, Дољевац, Пирот, Сурдулица, Бечеј, Вршац, Лозница, Аранђеловац, Смедеревска Паланка) .

Mобилни тим обавља следеће послове:

 • Пружа заједничку и координисану подршку и помоћ појединцима и породицама;
 • Испитује потребе ромске заједнице у општини/граду, посебно у областима образовања, становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите;
 • Промовише и помаже укључивање Рома и Ромкиња у друштвени живот локалне заједнице;
 • Предлаже активности у циљу унапређивања положаја Рома и Ромкиња општини/граду и другим надлежним органима и организацијама;
 • Промовише интеркултуралност и доприноси упознавању већинског становништва са ромском заједницом.

 

Општине/градови

Чланови мобилног тима су:

 • координатор/ка за ромска питања ангажован/а у општинској/градској управи; 
 • педагошки асистент/киња;
 • представник/ца Центра за социјални рад; 
 • здравствена медијаторка; 
 • представник/ца филијале Националне службе за запошљавање;

Мобилни тимови су основани одлукама скупштина или већа градова/општина. Чланови су именовани од стране институција које представљају. 

Задаци мобилног тима:

 • пружа заједничку и координисану подршку и помоћ појединицма и породицама;
 • испитује потребе ромске заједнице у [општини/граду], посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања;
 • промовише и помаже укључивање Рома у друштвени живот локалне заједнице;
 • предлаже активности за унапређење положаја Рома надлежним органима, општини/граду и другим органима и организацијама;
 • промовише интеркултуралност и доприноси упознавању становништва општине/града са ромском заједницом;

Формирањем мобилних тимова се постиже:

 • Рационалније коришћење локалних институционалних ресурса;
 • Координисан приступ у пружању услуга;
 • Већа и бржа доступност услуга корисницима.

Начин рада: 

Мобилни тимови поступају на основу шестомечних оперативних планова којима се дефинишу: задатак, очекивани резултат, полазни индикатори,  активности, ресурси, време, одговорне особе. Методологија рада укључује и сагледавање родне равноправности  у фазама планирања, спровођења и евалуације реализованих активности.