Ковин

Ковин

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16876, жена: 16846
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 780, жена: 736
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година9288
5-9 година9395
10-14 година8872
15-19 година8155
20-24 година6758
25-29 година4357
30-34 година5557
35-39 година4833
40-44 година4339
45-49 година5045
50-54 година3737
55-59 година3124
60-64 година2627
65-69 година1418
70-74 година719
75-79 година310
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 27.11.2020. уписано 1.017 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Весна Новаков
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Социјална заштита
за период од 01.01.2021.
до 31.12.2023.
Општина/град Ковин издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.680.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Милена Јовановић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Сава Максимовић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1516
 • Деца млађа од 15 година: 528
 • Без школске спреме: 247
 • Непотпуна основна школа: 421
 • Основно образовање: 225
 • Средње образовање: 90
 • Више/високо образовање: 4
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Буда Милина - Бора Радић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.311.382,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 5.155.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 15.310.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Ковин из буџета издваја финансијска средства за ужине за ученике основних школа и за превоз за ученике основних и средњих школа. Ковисник права на ове трошкове по Одлуци о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин ("Сл. лист бр. 18/2015 и 2/2021") је ученика из социјално угрожене породице који има пребивалиште на територији општине Ковин.
Општина Ковин из буџета не издваја средства за уџбенике, већ само за школски прибор..
Приложeн документ:
Буџетско планирање и реализација
Oбласт: Становање
Задатак: 1. Мапирање услова становања Рома и Ромкиња у насељеним местима општине Ковин.

2. Унапређење услова становања за Роме у општини Ковин.

3. Куповина стамбених објеката, адаптација, санација и текуће поправке постојећих објеката.

4. Интеграција становника насеља у окружење у општини Ковин.

Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Општинска управа Ковин
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 2.000.000,00
Реализовани буџет у РСД: 1.498.522,48
Очекивани резултат задатка: - Припрема и израда планске и пројектне документације за повезивање на основну инфраструктурну мрежу (водовод, гасовод, струја, канализација)

- Реализација плана изградње инфраструктурне мреже (водовод, гасовод, струја, канализација)

- Израда пројектне документације и прибављање потребних одобрења и сагласности

- Радови на објектима / адаптација до нивоа основних стамбених стандарда
Остварен резултат задатка: Остварени резултати се манифестују кроз делимичну реализацију радова на објектима до нивоа основних стамбених стандарда (замена столарије и адаптација крова) и повезаност домаћинства на основну инфраструктурну мрежу односно прикључак на водоводну мрежу и увођење електричне стује у домаћинства.
Oбласт: Oбразовање
Задатак: - Материјална и финансијска подршка ромским ученицима.

- Минимизирање осипања ромске деце из образовног система.

Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Општинска управа Ковин
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 500.000,00
Реализовани буџет у РСД: 498.745,00
Очекивани резултат задатка: - Потпун обухват деце, ученика ромске националности у образовни систем.

- Материјална и финансијска подршка ромским ученицима.

- Минимизирање осипања ромске деце из образовног система.

Остварен резултат задатка: Обезбеђени су школски прибор и уџбеници за ученике основних школа.
Oбласт: Социјална заштита
Задатак: - Утврђивање здравственог стања ромске популације на територији општине Ковин.

- Повећање нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља.

- Набавка лекова за социјално угрожене Роме.

Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Општинска управа Ковин
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 180.000,00
Реализовани буџет у РСД: 178.901,08
Очекивани резултат задатка: - Едукације о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља.

- Едукације о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља у предшколској установи, основној и средњој школи.

- Редовно обилазити све ромске породице у насељеним местима у општини Ковин од стране здравствених радника.
Остварен резултат задатка: Набављени су лекови за социјално угрожене Роме.
Становање
Нема података о становању.