Запошљавање

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области запошљавања: ''Подстицати укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица.''

Реализоване активности у области запошљавања:

  • Према подацима НСЗ (стање на дан 30. април 2019. године), на евиденцији незапослених лица налазило се 26.955 незапослених лица (13.081 жена или 48,53%), који су се изјаснили као припадници ромске националне мањине. У периоду 1. новембар 2018. – 30. април 2019. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 2.227 незапослених Рома (1.068 Ромкиња). У периоду 1. новембар 2018. – 30. април 2019. године запослено је 3.488  (37,21% жене) припадника ромске националне мањине са евиденције НСЗ. Највећи број запослених (1.414) је на сезноским пословима, заснивање радног односа на одређено време је регистровано у 978 случајева запошљавања, рад на неодређено време у 488 случајева, док је рад по основу привремених и повремених послова евидентиран у 464 случајева запошљавања.
  • Уз подршку Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивања Рома и Ромкиња, кроз програм волонтирања УН-а уз подршку УНДП-а и УНХЦР-а, обучено је 30 младих Рома и Ромкиња и реализоване су њихове волонтерске праксе у 30 јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
  • У оквиру пројекта ''Подстицање запошљавања младих'' који спроводи ГИЗ, реализују се обуке за потребе тржишта рада различитих профила и мере подршке. Током 2018. године у мере (обуке за управљање каријером, обуке за тражење посла, ученичко предузетништво и обуке за потребе тржишта рада/стручне обуке) укључено је 1.467 припадника ромске националне мањине и 349 лица са статусом повратника по Споразуму о реадмисији. Стручним обукама обухваћено је 265 Рома и Ромкиња и повратника. Као резултат мера, 112 припадника ромске заједнице је засновало радни однос.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије од 29.05.2019. године наводи се да је ''стопа незапослености Рома 36% (45% за Ромкиње) у поређењу са 16% за неромску популацију. Неформално запошљавање је у паду, међутим и даље је високо међу ромском популацијом, док је јаз у погледу неформалне запослености највећи у региону Западног Балкана. Поред тога, Роми су и даље недовољно заступљени у јавној управи.''