Topola

Topola

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 11153, жена: 11176
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 60, жена: 45
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година56
5-9 година77
10-14 година93
15-19 година85
20-24 година12
25-29 година67
30-34 година62
35-39 година22
40-44 година33
45-49 година62
50-54 година22
55-59 година02
60-64 година10
65-69 година31
70-74 година10
75-79 година01
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Марија Обрадовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области друштвене бриге о деци , сарадник
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Topola издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 200.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 105
  • Деца млађа од 15 година: 37
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 31
  • Основно образовање: 20
  • Средње образовање: 7
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 50.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 67 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.