Svilajnac

Svilajnac

202020182017
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 11231, жена: 12320
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 158, жена: 166
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година815
5-9 година1622
10-14 година1523
15-19 година1712
20-24 година178
25-29 година57
30-34 година715
35-39 година1816
40-44 година1411
45-49 година85
50-54 година107
55-59 година512
60-64 година96
65-69 година54
70-74 година33
75-79 година10
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Виторовић Гордана
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Извршилац за комуналне послове и послове повереника за избеглице и миграције
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Svilajnac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 324
  • Деца млађа од 15 година: 99
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 64
  • Основно образовање: 78
  • Средње образовање: 44
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 18.170.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.