Andar e baza

Andar e baza

E baza kaj šaj dićhol pe sa so si ćerdino pala e inkluzija e Romengi si importantno pala efikasno implementacija e politikaki po nacionalno thaj lokalno nivelo. Akale bazasa del pe thodipe, arakhipe thaj ramosaripe pe jekh than. 

Pala goda da li si vorta e baza si e institucije save kiden e baza thaj o thodipe ando sistemo si importantni. Ande baza si kotora andar o Ministerijumo pala o sikavipe, rodipe thaj tehnikano bararipe, Minisierijumo pala e građevina, transporto thaj infrastruktura, Ministerijumo pala o sastipe, Nacionalno služba pala e buti, Republikako zavodo pala e statistika Srbijako thaj kotora katar e lokalno komuna. Ande baza naj personalne kotora, numa statistikane thaj tekstualne kotora andar e mere pala inkluzija e Romengi.

​Akava sistemo barardo si ando projekto “Europako loćaripe pala inkluzija e Romengi” pala savo love del Europaki unija thaj kerdino si katar e Misija OEBS ande Srbija. O Republikako zavodo pala e statistika si goda savo inćarel akaja baza thaj kerel buti jekh avere institucijenca, partnerenca po lokalno nivelo thaj maškarthemutne ćidimata.